Vedtægter

Sydlollands Agility Forening


VEDTÆGTER.§ 1. NAVN OG HJEMSTED

Sydlollands Agility Forening med hjemsted i Lolland Kommune – Region Sjælland. Medlem af DGI Storstrømmen Hundesport


§ 2. ORGANISATION

Foreningen er opbygget med:

Generalforsamling

Bestyrelse

Medlemmer


§ 3. FORMÅL

Foreningens formål er at arbejde for:

- at fremme agility og aktivering af hunde uanset herkomst, race og størrelse. Dog tages forbehold for hunde af den såkaldte muskeltype, samt andre hunde med problematisk adfærd

- at fremme forståelsen for aktivering af hunde og deres ejere gennem kammeratligt, sportsligt og socialt samvær og derved samle interesserede medlemmer.

- at arrangere kurser og uddannelse vedrørende agility og øvrig aktivering af hunde.

- at hindre tiltag til at der forekommer voldelig adfærd over for hunden – også ved uddannelsen.

- at arbejde for samt søge at fremme samarbejde med kompetente foreninger og personer, der kan tilslutte sig vores vedtægter, regler og regulativer.


§ 4. REGLER FOR MEDLEMSKAB

Som medlem kan optages enhver, der fremsætter ønske herom, og som vil virke for foreningens formålsparagraf, og som ikke

- ved dom eller misbilligelse er udelukket fra andre foreninger eller organisationer på grund af voldelig adfærd over for dyr

- modarbejder foreningens interesser, eller har overtrådt loven til værn om dyr


Som deltagende hunde kan optages alle hunde, som nævnt i formålsparagraffen §3, der kan forevise gyldig forsikringspolice og vaccinationsattest. Medlemskab er gyldigt når kontingent er indbetalt til foreningen. Alle medlemmer med gyldigt medlemsbevis har stemmeret og valgbarhed, jf. dog §§ 6 og 7.

Medlemmer er på lokalt plan forpligtet til at virke for foreningens formålsparagraf ved at udbrede kendskabet til agility og almen aktivering af hunde.

Medlemmer er forpligtet til at arbejde efter foreningens love og bestemmelser.

Medlemmer har pligt til at påse, at smertevoldende træningsmidler og metoder ikke forekommer. Brug af pighalsbånd og elektriske halsbånd er medlemmer forbudt.

Medlemmer, der udfører en aktiv indsats for foreningens tarv, skal i videst mulig omfang holdes økonomisk skadesløse med hensyn til udgifter, der har med deres virke i foreningen at gøre.


§ 5. BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af fem medlemmer, der konstituerer sig med:

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Bestyrelsesmedlem


Herudover vælges der 2-4 suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant


Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode, dog således at to medlemmer afgår på lige år og tre medlemmer afgår på ulige. Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.


Ved formandens forfald konstituerer bestyrelsen sig på ny efter indtrædelse af en suppleant.

Lokale bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse, og skal indkaldes med rimeligt varsel. Endvidere kan tre bestyrelsesmedlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden kræve bestyrelsen indkaldt inden 14 dage efter henvendelsen.

Ethvert lovligt indvarslet bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt. Dog skal tre bestyrelsesmedlemmer være til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.


Bestyrelsen kan ansætte og tilknytte lønnet og ulønnet hjælp og nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere specificerede opgaver. Udvalg er ansvarlige over for bestyrelsen.

Formanden må i videst muligt omfang søge kontakt og samarbejde med foreninger, udvalg, grupper og personer, der inden for foreningens område viser interesse og her igennem søge agility og aktiveringstanken fremmet. Formanden eller dennes stedfortræder bør så vidt muligt deltage i samtlige repræsentantskabsmøder og har stemmeret ved alle møder.


Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer over 18 år, ungdomsmedlemmer iht. §7


§ 6. PASSIVE MEDLEMMER

Passive medlemmer betaler reduceret kontingent.

Som passivt medlem betragtes medlemmer, der ikke ønsker at deltage i træningen, men på lige fod med øvrige medlemmer ønsker at deltage i foreningens øvrige arrangementer, officielle som uofficielle.


§ 7. UNGDOMSMEDLEMMER

Ungdomsmedlemmer betaler reduceret kontingent.

Som ungdomsmedlemmer betragtes børn under 18 år.

Børn/ungdomsmedlemmer kan være repræsenteret ved deres forældre, som så har stemmeret og er valgbare. Ved indmeldelse skal fødselsdato opgives.

Gennem ungdomsafdelingen skal forståelse for samarbejde med hunde søges fremmet gennem kammeratligt, sportsligt og socialt samvær - hund/menneske/medmennesker imellem.

Ungdomsmedlemmer kan på lige fod med voksne medlemmer deltage i foreningens arrangementer, officielle som uofficielle.


§ 8. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Den årlige generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og afholdes indenfor årets 1. kvartal.

Forslag der ønskes behandlet skal indsendes til formanden senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 15. januar.


Generalforsamlingen har mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelse m.m.:

a) Bestyrelsesmedlemmer

b) Suppleanter

c) Revisor

d) Revisorsuppleant

6. Eventuelt


Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Et medlem kan kræve skriftlig afstemning.


Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt eller påkrævet, eller når 1/3 af medlemmerne forlanger det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med nærmere angivet dagsorden. Indkaldelse skal ske senest en måned efter begæringens modtagelse og med mindst 14 dages varsel.

Stemmeberettigede er aktive medlemmer over 18 år, ungdomsmedlemmer iht. §7


§ 9. REGNSKAB, BUDGET OG ØKONOMI

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen (kassereren) udarbejder hvert år til generalforsamlingen, driftsregnskab og status.

Regnskab og status revideres af foreningens revisor.


§ 10. KONTINGENT

Medlemmerne betaler kun kontingent til foreningen.

Der betales et årligt kontingent til foreningen. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

Aktivt medlemskab forudsætter desuden deltagelse i minimum et kursusforløb i løbet af året, ellers er medlemskabet at betragte som passivt. Instruktører og føl betragtes som aktive medlemmer.


§ 11. TEGNINGSRET

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen herunder økonomi.

Det påhviler bestyrelsen at påse, at foreningen ledes i overensstemmelse med sit formål.

Foreningen tegnes af formand samt bestyrelsen. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.


§ 12. OPLØSNING

Dersom en generalforsamling finder at foreningens formål er udtømt eller efter tidens forhold uacceptabel, eller bestyrelsen ikke kan realisere de intentioner, som er nedlagt i vedtægternes formålsparagraf, kan to på hinanden følgende generalforsamlinger træffe beslutning om at opløse foreningen. På første generalforsamling kræves 3/4 af de fremmødte stemmer, på anden generalforsamling besluttes opløsning med almindeligt flertal. Ved opløsning af foreningen går foreningens midler til Errindlev Gymnastik- og Idrætsforening.


Vedtaget på generalforsamlingen 14. marts 2016

© Copyright 2012. All Rights Reserved.