Generalforsamling

Den 7/3-2019


Referat af generalforsamling 7. marts 2019

i Errindlevhallens cafeteria


1. Valg af dirigent

     Stinna blev valgt til dirigent.


2. Bestyrelsen aflægger beretning.

     Linda aflagde beretning. Beretningen godkendt.


3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

     Malene forelagde regnskab. Regnskabet godkendt.


4. Indkomne forslag. Bestyrelsens forslag udleveres ved mødet.

     Der er ikke nogen indkomne forslag.


5. Valg til bestyrelse m.m.:

a)Bestyrelsesmedlemmer på valg er:

               Linda Pedersen, genopstiller - genvalgt

               Lene Hutters, genopstiller - genvalgt

               Stinna Nielsen, genopstiller - genvalgt

               

b)Suppleant for et år.

               Sanne Spandel, genopstiller. Valgt til revisorsuppleant.

               Yderligere er Maja Nielsen, Martin Overgaard Pedersen, Bianca Dalgård, Kirsten Bager og Sabrine

              Christiansen valg til suppleanter.

               

c)Revisor for et år

              På valg er Susanne Jurek, genopstiller.

              Susanne genvalgt til revisor.

d)Revisorsuppleant for et år

               Sanne Spandel valgt til revisorsuppleant.


               Følgende er ikke på valg: Malene Falck Christiansen, Helle D. Christiansen.


6. Eventuelt

Der er blevet spurgt om køb af t-shirts og caps med klubbens logo. Bestyrelsen undersøger muligheder og priser.


Mange spørger til rallyhold, vi forsøger at lave note på forsøgsplan.


Helle Tjørnebjerg har meldt sig som hjælpetræner til AG konkurrenceholdet.

 

Nuværende Regler vedrørende generalforsamlingen:

Den årlige generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og afholdes indenfor 1. Kvartal. Forslag der ønskes behandlet skal indsendes til formanden senest en uge for generalforsamlingens afholdelse. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 15. januar.

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Et medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Vedtægterne i fuld længde ligger på hjemmesiden og facebookgruppen.


© Copyright 2012. All Rights Reserved.